Oligotricha striata (linnaeus, 1759)

Distribution: Norway, Sweden, Finland

Figures:  1-3, ♂-genitalia: 1 - lateral; 2 - dorsal; 3 - ventral. 4-6, ♀-genitalia: 4 - lateral; 5 - dorsal; 6 - ventral.

Comments:

Tobias & Tobias (2008): Trichoptera fennoscandinavia. - HTML Document